Aktuality

Od 21.12.2021 je na stránkách pacientské organizace Hellp Syndrom dostupná členská přihláška (sekce poradna). http://www.hellpsyndrom.cz

 

 

 

 

Spolupráce:

Žádanky a odběry

Informované souhlasy

Žádanky

Pro spolupracující externí centra

Odběry

Pokyny pro odběr materiálu

ARCHIVAČNÍ MATERIÁL JE NUTNÉ NABRAT IDEÁLNĚ PŘED ZAHÁJENÍM LÉČBY (podáním plazmy, plazmaferézou apod.)! Léčba může zkreslit výsledky z vyšetření provedeného z archivovaného materiálu.

dospělých pacientů je potřeba archivovat následující materiál:

 • minimálně 2 x 2,9 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným
 • minimálně 2 x 4,9 ml srážlivé krve (gel)
 • minimálně 2,6 ml nesrážlivé krve s EDTA se zachováním plné krve pro pozdější izolaci DNA (nezpracovává se na plazmu/sérum)

dětských pacientů je nutné archivovat alespoň tento materiál:

 • minimálně 2 x 2,9 ml nesrážlivé krve s citrátem sodným
 • minimálně 2 x 4,9 ml srážlivé krve (gel)

Pokyny pro zpracování materiálu

Dle typu zkumavky a požadavků níže je nutné připravit alikvoty séra a plazmy po 0,5 ml (je-li séra/plazmy méně než 1 ml, pak udělat alikvoty po 0,2 ml).

Hotové alikvoty nesmývatelným FIXEM označte kódem – návod pro označování najdete pod pokyny „Označovaní alikvotů jedinečným kódem“.

Zkumavky s nesrážlivou krví s citrátem sodným:

Je nutná dvojí centrifugace pro zisk bezdestičkové plazmy (speciální koagulační vyšetření, vyšetření ADAMTS13).

 • první centrifugace: 1500 g / 15 min
 • opatrně nabrat supernatant (horní ¾ plazmy) a přepipetovat do nových zkumavek
 • pak odebranou plazmu centrifugovat podruhé: 2800 g / 15 min
 • opět plazmu opatrně přeneste do nových zkumavek (v alikvotech), označte kódem a zamrazte na minimálně -20 °C

Zkumavky se srážlivou krví – úprava gel:

Pro speciální biochemická vyšetření.

 • centrifugace pro zisk séra/plazmy: 1000 – 1500 g / 10 minut
 • alikvoty označte kódem a zamrazte na minimálně -20 °C

Zkumavka s plnou krví s EDTA:

Tuto zkumavku je nutné označit kódem pacienta a celou zamrazte na min -20 °C.

Označování alikvotů jedinečným kódem

Tento systém anonymního označování zjednodušší práci laboratorním pracovníkům s označováním zkumavek.

Označování je nutné provádět nesmývatelným (lihovým) fixem. Nalepovácí štítky totiž mohou po delší době uložení v mrazáku ze zkumavky upadnout.

Jedná se o zavedený a osvědčený systém označování zkumavek pro Biobanku FNO.

Kód zapisujte ve tvaru XX1234/yy/1/date

 • XX = počáteční písmena jména a příjmení pacienta
 • 1234 = první 4 čísla rodného čísla
 • yy = druh materiálu (SG – sérum-gel; PE – plazma EDTA; PC – plazma citrát)
 • 1 = pořadí odběru u dané pacientky (viz hlavička archivační žádanky)
 • date = datum odběru

Příklady:

Jana Nováková, rodné číslo 881020/012, sérum-gel, první odběr v 10:00 dne 8.6.2017
Alikvot bude mít označení JN8810/SG/1/8.6.2017

Jana Nováková, rodné číslo 881020/012, sérum-gel, třetí odběr v 02:00 dne 9.6.2017
Alikvot bude mít označení JN8810/SG/3/9.6.2017

Transport vzorků

Zamražený materiál MUSÍ BÝT TRANSPORTOVÁN NA SUCHÉM LEDU, aby nedošlo k jeho rozmražení!

Pro stanovení CD46 (MCP) je zapotřebí čerstvý vzorek zaslat do dané laboratoře při pokojové teplotě do 24 hodin od odběru.

Adresa pro odeslání archivačního materiálu je:
Biobanka
Klinika hematoonkologie
Fakultní nemocnice Ostrava
17. listopadu 1790/5
708 52 Ostrava-Poruba

Vše ohledně transportu vzorků vyřizuje Michaela Návratová BBA (viz kontakty).